Linkedintwitter logo silhouette 4Facebook Transparent

In het nieuws

Animatievideo onderzoek academische leerkrachten

 

2021 11 21 1

In het- dit jaar gepubliceerde- rapport 'De positie van academisch opgeleide leraren in het primair onderwijs' staan aanbevelingen voor het behoud van leraren met een wetenschappelijke bachelor of masteropleiding in het basisonderwijs. Van dit rapport is er een animatie uitgebracht die de resultaten, conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek naar academisch opgeleide leraren in het primair onderwijs samenvat.

Reactie Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs

In het primair onderwijs werken steeds meer leraren met diverse expertises en opleidingsachtergronden. Het is daarbij van belang dat deze leraren behouden blijven in het basisonderwijs, zeker in de huidige 'onderwijscrisis' met kwantitatieve- en kwalitatieve leraren tekorten en een lerarenlek. Hoe beter de diversiteit aan kennis en vaardigheden onder leraren benut wordt, hoe aantrekkelijker het is om het onderwijs te komen en te blijven werken. Tevens biedt het juist inzetten van leraren op hun expertise kansen voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Uit een recent uitgevoerd onderzoek onder academisch opgeleide leraren en uit een peiling van Teacher Tapp blijkt echter dat leraren met een aanvullend specialisme daar niet altijd op worden ingezet. Sommige (academisch opgeleide) leraren verlaten dan ook het basisonderwijs om zich ergens anders verder te ontwikkelen, omdat hun persoonlijke kwaliteiten en expertises in het basisonderwijs niet worden benut. Zeker gezien het lerarentekort is dit een zorgelijke ontwikkeling.

De Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) pleit daarom voor meer (horizontale) ontwikkelingsmogelijkheden voor leraren in het basisonderwijs.

Lees het volgende artikel voor meer informatie: Inzet academische leraren: Stappen gezet maar veel kansen blijven onbenut.

 

Scienceguide: BAB in de Tweede Kamer!

1519803935181

“Academisch geschoolde leerkrachten zijn opgeleid om een voortrekkende rol binnen een school in te nemen, bijvoorbeeld een kritische rol”. “Zij hebben kritisch-analytische vaardigheden die scholen kunnen helpen zich verder te ontwikkelen.” Gebruik de kennis en kunde van deze leerkrachten om de leesproblemen van kinderen tegen te gaan, stelt CDA-Kamerlid René Peters voor.

Woensdag 29 september presenteerden vicevoorzitter Maaike Radix en penningmeester Pieter-Jan Ruiter het onderzoeksrapport over het weglekken van academisch geschoolde leerkrachten aan de Tweede Kamer. Er werd onder andere gesproken over ontwikkelmogelijkheden voor leerkrachten binnen de school en de rol die academische leerkrachten kunnen spelen in bijvoorbeeld het oplossen van de leesproblemen op school. 

Lees het hele artikel hier!
Science Guide | Gebruik kennis academische leerkracht voor oplossen leesprobleem

 

BAB'er zoekt meer uitdaging

Datum: 13 juli 2021
Bron: didactief.nl
Tekst: Sarah Jansen, Pieter-Jan Ruiter en Maaike Radix 
 
'Een groot potentieel onder academische leerkrachten blijft momenteel onbenut en ongezien, blijkt uit onderzoek van OCW in samenwerking met de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs en de PO-raad.'
 
Sinds 2008 is er de mogelijkheid om via de academische pabo op zes plekken (Utrecht, Leiden, Nijmegen, Zwolle, Groningen, Amsterdam) opgeleid te worden tot leerkracht in het primair onderwijs. Daarnaast zijn er steeds meer leerkrachten die na de pabo een universitaire master hebben gedaan en bestaat er met de start van de PWPO in Nijmegen sinds 2018 een volledige academische opleiding tot basisschoolleerkracht. Verder weten steeds meer zij-instromers met een universitaire opleiding de weg te vinden naar het basisonderwijs.
 
Het ministerie van OCW heeft in samenwerking met de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs en de PO-raad recent een onderzoek uitgevoerd naar hoe leerkrachten met een universitair bachelor- en/of masterdiploma in het primair onderwijs worden ingezet en gewaardeerd. De leerkrachten zelf (715) en hun schoolleiders (62) zijn gevraagd naar de positie van academische leerkrachten in het schoolteam, welke loopbaanmogelijkheden zij ervaren en op welke manier zij zich willen ontwikkelen. Daarnaast richtte het onderzoek zich op academisch opgeleide leerkrachten die het onderwijs verlaten hebben.
 
Lees hier het hele artikel! Didactief | BAB'er zoekt meer uitdaging
 

Inzet academische leraren: Stappen gezet maar veel kansen blijven onbenut.

‘Creëer binnen de schoolorganisatie formatieruimte’ en ‘maak gezamenlijk werk van de positionering en loopbaanmogelijkheden van academische leraren’, dat zijn enkele aanbevelingen uit het onderzoek naar de positie van academisch opgeleide leraren in het primair onderwijs. Uit dit onderzoek blijkt dat academische leraren steeds beter worden ingezet, maar dat er nog veel kansen onbenut blijven.

Het onderzoek is uitgevoerd door EBCO in opdracht van het ministerie van OCW. Aan het onderzoek hebben ruim 700 academische leraren en schoolleiders meegewerkt. In vergelijking met een soortgelijk onderzoek uit 2018 is de positie van academische leraren de afgelopen jaren licht verbeterd. Ongeveer de helft van hen geeft aan dat hun academische achtergrond beter benut wordt en dat zij, naast het lesgeven, aanvullende taken uitvoeren.

Beperkte loopbaanmogelijkheden

Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van de respondenten inmiddels niet meer werkzaam is in het primair onderwijs. Als voornaamste redenen wordt het gebrek aan loopbaanmogelijkheden en uitdaging genoemd. Zonde, want zeker in tijden van een lerarentekort is het van belang om zoveel mogelijk leraren te behouden. Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan dat de professionaliseringsmogelijkheden voor hun vaardigheden en de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie te beperkt zijn. De grootste belemmering is het gebrek aan tijd om iets met hun academische vaardigheden te doen, zo geeft 65 procent van de respondenten aan.

Opvallend is ook dat maar liefst 41 procent van de leraren bereid is om extra uren te gaan werken, mits dit opgevuld wordt met taken buiten het lesgeven en zij daarmee hun academische vaardigheden in kunnen zetten. Hier ligt een kans voor schoolbesturen en schoolleiders om academische leraren in te zetten voor een rol als coach, beleidsmaker, onderzoeker of onderwijs ontwerper. Recentelijk bleek uit het advies ‘Tijd voor focus’ van de Onderwijsraad al dat er te weinig tijd is voor onderwijsontwikkeling. Een van de aanbevelingen uit het onderzoek is het verhogen van de bekostiging voor het primair onderwijs. Dit geeft ruimte voor scholen en schoolbesturen om (academische) leraren breder in te zetten. 

Standpunt Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs n.a.v. onderzoekrapport
Het aantal leraren met een academisch achtergrond in het primair onderwijs neemt sterk toe. Het Ministerie van OCW heeft in samenwerking met de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs en de PO-raad een onderzoek uitgevoerd naar de inzet van leraren met een universitair bachelor en/of masterdiploma in het primair onderwijs. Uit dit onderzoek blijkt dat het benutten van de kennis en vaardigheden van academisch opgeleide leraren bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van evidence-informed onderwijsonderzoek en schoolontwikkeling. Tevens laat het onderzoek zien dat het strategisch inzetten van academische leraren kansen biedt ten aanzien van het behouden en het aantrekken van leraren in het basisonderwijs. Echter blijkt uit dit onderzoek dat er op verreweg de meeste scholen geen gericht beleid is ten aanzien van de inzet van academische leraren.

De Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs roept scholen en schoolbesturen dan ook op om, op korte termijn, beleid te ontwikkelen over de inzet van deze groep leraren, zodat het potentieel van academische leraren ten volle wordt benut ter verhoging van de onderwijskwaliteit en het tegengaan van het lerarentekort. Daarnaast zijn meer landelijk uitgeschreven loopbaanpaden voor leraren in het primair onderwijs helpend om de diversiteit in opleidingsachtergronden, persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelingsbehoeftes in schoolteams meer doelmatig te benutten. Ook onderschrijft de BAB de aanbeveling uit het onderzoek om een apart budget voor ontwikkeltijd per school in te stellen, waarmee leraren op basis van hun expertise kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de school. Veel leraren geven namelijk aan dat het gebrek aan tijd naast het lesgeven de belangrijkste ervaren belemmering voor loopbaanmogelijkheden is. Dit geldt voor academische leraren, maar het feit dat diversiteit aan expertises in het primair onderwijs momenteel onvoldoende wordt benut is een breder probleem.

Meer informatie?
Download hier het rapport of de infographic.

Infographic onderzoek academisch opgeleide leerkrachten

Onderwijsgeld verdwijnt in het niets (krantenartikel LC)

Bron: Leeuwarder Courant, 6 maart 2021

'Iets langer geleden, in 2008 besloot toenmalig onderwijsminister Ronald Plasterk een miljard te inversteren om meer universitair geschoolde leraren in de klas te krijgen en te behouden. Uit onderzoek van de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs blijkt dat een op de drie academici het onderwijs alsnog vroegtijdig verlaat'.

De BAB zet zich juist in voor het behouden van academici in het basisonderwijs door hun stem te vertegenwoordigen en onder andere de rol van deze academici goed te positioneren in het onderwijsveld. 

BAB Leeuwarder Courant

Leraren over kansrijk adviseren

''De BAB steunt de oproep tot kansrijk adviseren met een groter doel voor ogen: leerkrachten moeten zichzelf in hun eigen team optimaal kunnen ontplooien en ontwikkelen. Immers: een goede leerkracht verzorgt goed onderwijs.''

Bestuursleden Elke Mulder en Sarah Jansen vertellen in een interview met de PO-raad over het belang van kansrijk adviseren en de rol die een academische leerkracht hierin kan spelen.

Lees het hele artikel hier! 
PO-Raad | Leraren over Kansrijk adviseren

8a519f43 aee3 4074 87bd c5228c39214f

  • 1
  • 2